Novorossiysk

May 21, 1983: Novorossiysk, location unknown.

 

May 21, 1983: Novorossiysk, location unknown.

 

May 1985: Novorossiysk, location unknown.

 

August 1985: Novorossiysk, location unknown.

 

August 11, 1986: Novorossiysk, location unknown.

 Page created Aug. 4, 2007