Nastoychivy-610

June 6, 2005 Nastoychivy 610 off Latvia.

 

July 2005: Nastoychivy 610 at Portsmouth, England for the Trafalgar 200 celebrations.

 

July 2005: Nastoychivy 610 at Portsmouth, England for the Trafalgar 200 celebrations.

 

July 2005: Nastoychivy 610 at Portsmouth, England for the Trafalgar 200 celebrations.

 

July 2005: Nastoychivy 610 at Portsmouth, England for the Trafalgar 200 celebrations.